Košík
 ()

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

(v účinnosti od 25. května 2018)

1. Úvod

1.1. Níže bychom Vás rádi informovali o tom, jakým způsobem společnost metaloBox Bohemia, s.r.o. zpracovává osobní údaje.

1.2. Společnost metaloBox Bohemia, s.r.o. (Mariánské nám. 6, Znojmo 669 02, dále jen poskytovatel služeb a správce údajů) jakožto správce údajů prohlašuje, že se bude závazně řídit obsahem tohoto právního dokumentu a zavazuje se k tomu, že zpracování veškerých osobních údajů, prováděné v souvislosti s její činností, se bude dít v souladu s pravidly zakotvenými v tomto informačním memorandu a v platných právních předpisech.

Aktuální pravidla pro zpracování osobních údajů, prováděné v souvislosti se službami poskytovanými společností metaloBox, inzerovanými na stránkách www.metalobox.cz, můžete vždy najít na adrese https://www.metalobox.cz/cookie.

1.3. Společnost metaloBox Bohemia, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli provést změny v tomto informačním memorandu.

1.4. Pokud jako uživatel máte nějaký dotaz, na který nenajdete v tomto informačním memorandu jednoznačnou odpověď, napište nám tento svůj dotaz na e-mailovou adresu info@metalobox.cz či na naši korespondenční adresu (Mariánské nám. 6, Znojmo 669 02).

1.5. Toto informační memorandum obsahuje důležité informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Zpřístupněním těchto Vašich osobních údajů vyjadřujete souhlas s podmínkami obsaženými v tomto informačním memorandu. Prosíme proto, abyste si informační memorandum pravidelně znovu a znovu pročetl(a), protože případné změny v něm provedené se budou automaticky vztahovat na zpracování Vašich osobních údajů, a to i v případě, že v době, kdy jste je zpřístupnil(a), byla v platnosti ještě dřívější verze informačního memoranda. Změny provedené v informačním memorandu budeme vždy uveřejňovat na našich webových stránkách. Prosíme Vás, abyste při četbě tohoto memoranda věnovali zvláštní pozornost ustanovením zvýrazněným polotučným písmem, protože mohou obsahovat důležité informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

1.6. Naše webové stránky: http://www.metalobox.cz (dále jen „webová stránka”)

Pokud se zpracování osobních údajů realizuje prostřednictvím jedné z našich webových stránek, vyjadřujete užitím dané webové stránky souhlas s podmínkami obsaženými v tomto informačním memorandu, nezávisle na tom, zda jste se na této webové stránce zaregistroval, či ne.

1.7. Toto informační memorandum se vztahuje výlučně na osobní údaje takových Subjektů, kteří jsou fyzickými osobami, neboť údaje právnických osob či jiných organizací takto kategorizovaných nejsou považovány za osobní údaje.

1.8. Na ochranu údajů se vztahují následující právní předpisy:

       - Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně údajů, známější pod názvem GDPR)

Text tohoto nařízení si můžete přečíst zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

       - Zákon č. 106/1999 o právu na informační sebeurčení a svobodný přístup k informacím (dále jen zákon o inf.)

Text zákona o inf. si můžete přečíst zde: https://www.uoou.cz/zakon-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim/ds-2571/archiv=0&p1=3109


2. Osoba správce údajů

Název: metaloBox Bohemia, s.r.o.

E-mail: info@metalobox.cz

Telefon: +420 777 910 545

Sídlo: Mariánské nám. 6, Znojmo 669 02

Číslo v OR: 27697428

DIČ: CZ 27697428

3. Základní informace

3.1. Primárním právním titulem pro zpracovávání osobních údajů společností metaloBox Bohemia, s.r.o. (dále jen metaloBox) je dobrovolný souhlas Subjektu údajů, kterého se týkají. Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování těchto údajů do doby před odvoláním souhlasu.

3.2. Subjekt údajů je nese odpovědnost za pravdivost a přesnost jím poskytnutých osobní údajů. Pravdivost těchto údajů společnost metaloBox neověřuje a nenese odpovědnost za zpracování chybných či nepravdivých osobních údajů, ani za škody vzniklé Subjektu údajů či třetím stranám vyplývající z toho, že Subjekt údajů uvedl chybné či nepravdivé osobní údaje. Společnost metaloBox nenese odpovědnost ani za to, když ji Subjekt údajů uvede v omyl ohledně své způsobilosti k právním úkonům.

3.3. Vyjádření souhlasu

       a) V případě komunikace přes webovou stránku se souhlas se zpracováním osobních dat vyjadřuje používáním této stránky, provedením registrace, či jiným způsobem zpřístupnění osobních údajů,

       b) ve všech ostatních případech může Subjekt údajů vyjádřit svůj souhlas dalšími jinými ověřitelnými způsoby (v papírové formě, písemně, formou elektronického dopisu, prostřednictvím faxu, zvukového a/anebo obrazového záznamu apod.).

3.4. Osobní údaje nezletilé osoby mladší 14 let nezpůsobilé k právním úkonům smí jménem tohoto Subjektu údajů zpřístupňovat pouze jeho zákonný zástupce. K tomu je nutné učinit prohlášení, jehož podepsanou verzi může zákonný zástupce předat společnosti metaloBox buď osobně, anebo ji může poslat poštou, e-mailem či faxem, resp. je možné učinit prohlášení i dalším jiným ověřitelným způsobem (např. pomocí zvukového a/anebo obrazového záznamu apod.).

3.5. Zpracovávat osobní údaje nezletilé osoby mladší 16 let způsobilé k právním úkonům jen částečně je možné pouze na základě souhlasného prohlášení učiněného zákonným zástupcem této nezletilé osoby.

3.6. K platnosti právního úkonu vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů učiněného nezletilou osobou starší 16 let (registrace, či udání osobních údajů jinými způsoby) není zapotřebí souhlas či dodatečné schválení zákonného zástupce této osoby. Takový Subjekt údajů může vyjádřit svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v závislosti na způsobu, kterým byly tyto údaje o něm získány.

3.7. Lze mít za to, že Subjekt údajů vyjádřil souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jej týkají, pokud tyto údaje zpřístupnil či předal za účelem zveřejnění tím způsobem, že jsou uvedeny na webových stránkách jím zastupované právnické osoby.

3.8. Není-li stanoveno nějakým právním předpisem jinak, může společnost metaloBox zpracovávat jí zpřístupněné osobní údaje výlučně za účely uvedenými v tomto memorandu, a to pouze v rozsahu a po dobu, jež jsou nutné k realizaci daného účelu.

3.9. Společnost metaloBox nevytváří profily.


4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ

       a) PRODEJ PRODUKTŮ společnosti metaloBox

Subjekty údajů: fyzické a právnické osoby, které nakupují produkty od firmy metaloBox

Účel zpracování údajů: uzavření kupní smlouvy o prodeji produktu Subjektu údajů a plnění parciálních úkolů souvisejících s plněním této smlouvy (např. dodání, fakturace apod.) uzavřené mezi společností metaloBox a Subjektem údajů, plnění zákonné povinnosti archivovat fakturační a jiné účetní doklady

Rozsah zpracovávaných údajů: jméno*, údaje o společnosti*, adresa bydliště*, telefonní číslo*, název objednaného produktu* a technické informace související s dodáním objednaného produktu (např. klientské číslo, název objednaného produktu, cena předplatného, dostupnost poštovní schránky apod.)

Právní titul zpracování: plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti vystavovat a archivovat účetní doklady

Zpracovatel: Gemini-IT s.r.o., Had 1-3, Szekesfehervar, 8000 Maďarsko Ing. Vladimir Vrba, Primetice 634, Znojmo 66904

Doba trvání zpracování: Evidování údajů o nákupu: na dobu neurčitou. Kupní smlouva a faktury: do uplynutí osmi let od zániku předplatného (na základě povinnosti archivovat účetní doklady), avšak metaloBox nebude v tomto období používat bez předchozího svolení příslušná data k jiným účelům. Pokud Subjekt údajů dal souhlas k užití svých osobních údajů také pro účely přímého marketingu, viz ustanovení zakotvená pod písmeny j) a k).

Ostatní: K tomu, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu, je nutné uvést údaje označené *. Pokud tyto údaje nezpřístupníte, společnost metaloBox s Vámi nemůže uzavřít smlouvu o předplatném, resp. Vám nemůže poskytnout své další služby.

Doba trvání zpracování: Evidování údajů o nákupu: na dobu neurčitou Faktury: do uplynutí osmi let od zániku předplatného (na základě povinnosti archivovat účetní doklady), avšak metaloBox nebude v tomto období používat příslušná data k jiným účelům bez svolení. Pokud Subjekt údajů dal souhlas k užití svých osobních údajů také pro účely přímého marketingu, viz ustanovení zakotvená pod písmeny j) a k).

Ostatní: Údaje označené * je nutné uvést k tomu, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu. Pokud nám tyto údaje nezpřístupníte, společnost metaloBox s Vámi nemůže smlouvu uzavřít.

       b) PROVOZOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝH STRÁNEK, REGISTRACE, VYUŽITÍ SLUŽEB VÁZANÝCH NA REGISTRACI, NAKUPOVÁNÍ VE WEBSHOPU

Subjekty údajů: osoby, které navštíví webové stránky společnosti metaloBox, resp. které objednávají a nakupují produkty ve webshopu, nacházejícím se na těchto stránkách

Účel zpracování údajů: provozování služeb přístupných na webových stránkách, vytváření registrací, identifikace uživatelů, nakupování

Rozsah zpracovávaných údajů: jméno*, e-mailová adresa*, údaje o společnosti*, adresa bydliště*, telefonní číslo* a další osobní údaje, které Subjekt údajů uvede při používání webové stránky (v závislosti na charakteru webové stránky)

Právní titul zpracování: souhlas

Zpracovatel: poskytovatel hostingových služeb

Doba trvání zpracování: do doby než Subjekt údajů zruší svou registraci či smaže jím zpřístupněné obsahy, resp. do doby odvolání jeho souhlasu Pokud Subjekt údajů dal souhlas k užití svých osobních údajů také pro účely přímého marketingu, viz ustanovení zakotvená pod písmeny j) a k).

Ostatní: Údaje označené * je nutné uvést k tomu, abychom Vám mohli zasílat katalog. Pokud nám tyto údaje nezpřístupníte, nebudete moci objednávat zboží ani katalogy. Ohledně údajů shromážděných při prohlížení webových stránek viz informace o cookies.

       c) ROZESÍLÁNÍ NOVINEK

Subjekty údajů: osoby, které se přihlásí k odběru novinek na různých našich webových stránkách

Účel zpracování údajů: rozesílání informačních e-mailů o obsazích zveřejněných na naší webové stránce

Rozsah zpracovávaných údajů: jméno*, e-mailová adresa*

Právní titul zpracování: souhlas

Zpracovatel: Poskytovatel aplikace pro rozesílání hromadných e-mailů: The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – užití aplikace Mailchimp pro rozeslílání e-mailů Společnost pro tvorbu webových stránek: Melkweg Digital s.r.o.., Pacsirtamező 41-43, budova 50, 1036 Budapešť, Maďarsko

Doba trvání zpracování: do odvolání souhlasu

Ostatní: Údaje označené * je nutné uvést k tomu, abyste u nás mohli objednávat služby. Pokud tyto údaje nezpřístupníte, metaloBox Vám nebude moci rozesílat novinky.

       d) ELEKTRONICKÝ A TELEFONICKÝ PŘÍMÝ MARKETING

Subjekty údajů: osoby, které prostřednictvím různých kanálů (např. při uzavření smlouvy, během telemarketingového hovoru apod.) daly souhlas se zpracováním svých údajů pro účely přímého marketingu a k tomu, aby mohly být v rámci přímého marketingu přímo oslovovány s nabídkami, osoby, s nimiž byla společnost metaloBox ve smluvním vztahu

Účel zpracování údajů: oslovování v rámci přímého marketingu: poskytnutí informací o produktech, službách a akcích společnosti metaloBox Zpracování údajů se týká osob, s nimiž byla společnost metaloBox ve smluvním vztahu: inzerce produktů a služeb obdobných těm, které Subjekt údajů v minulosti již objednal či využil.

Rozsah zpracovávaných údajů: jméno*, e-mailová adresa*, telefonní číslo (pevná linka nebo mobil)

Právní titul zpracování: souhlas, oprávněný zájem související s osobami, s nimiž byla společnost metaloBox ve smluvním vztahu

Zpracovatel: Poskytovatel aplikace pro rozesílání hromadných e-mailů: The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – užití aplikace Mailchimp pro rozeslílání e-mailů Gemini-IT Magyarország Kft., Had u. 1-3, 8000 Székesfehérvár, Maďarsko

Doba trvání zpracování: do odvolání souhlasu, Zpracování údajů se týká osob, s nimiž byla společnost metaloBox ve smluvním vztahu: do doby, než Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování

Ostatní: Popis oprávněného zájmu: přímý marketing (na základě zákona č. 480/2004 Sb a dále zákona č. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb o zpracovávání jmen a adres pro účely přímého marketingu). Společnost metaloBox umožňuje Subjektu údajů vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (zrušit odběr novinek) a pokud Subjekt údajů prohlásí, že si nepřeje dostávat oznámení a být oslovován v rámci marketingové činnosti, společnost metaloBox jeho osobní údaje vymaže a nebude je dále pro tyto účely používat.

       e.) SDĚLENÍ V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI, které společnost metaloBox POSKYTUJE

Subjekty údajů: osoby, které využívají služby poskytované společností metaloBox

Účel zpracování údajů: komunikace související se službami, které společnost metaloBox poskytuje a s plněním smlouvy

Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa (v případě potřeby)

Právní titul zpracování: plnění smlouvy

Zpracovatel: Poskytovatel aplikace pro rozesílání hromadných e-mailů: The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – užití aplikace Mailchimp pro rozeslílání e-mailů Gemini-IT s.r.o., Had 1-3, Szekesfehervar, 8000 Maďarsko

Doba trvání zpracování: po dobu využívání poskytovaných služeb. Pokud Subjekt údajů dal souhlas k užití svých osobních údajů také pro účely přímého marketingu, viz ustanovení zakotvená pod písmeny j) a k).

Ostatní: Zpracování údajů se týká také informací nezbytných pro poskytování služeb, sdělovaných společností metaloBox formou e-mailů, telefonicky či písemně (tzv. systémové zprávy a sdělení), není tudíž možné odhlásit jejich odběr, resp. odepřít jejich příjem.

       f) OSTATNÍ KOMUNIKACE, VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Subjekty údajů: osoby, které navážou kontakt se společností metaloBox, či podají stížnost adresovanou této společnosti

Účel zpracování údajů: účel zpracování osobních údajů je odvislý od důvodu, kvůli němuž Subjekt údajů navázal kontakt se společností (např. poskytnutí odpovědi na obdržené e-maily, vyřízení stížnosti a informace o krocích, které byly v dané záležitosti podniknuty atp.)

Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa (v závislosti na tom, jaké údaje o sobě zpřístupnil Subjekt údajů, či přes jaký kanál komunikace probíhá)

Právní titul zpracování: oprávněný zájem

Zpracovatel: Gemini-IT s.r.o., Had 1-3, Szekesfehervar, 8000 Maďarsko

Doba trvání zpracování: záleží na druhu komunikace, resp. stížnosti, nejméně však do uplynutí tří let od vyřízení stížnosti

Ostatní: Popis oprávněného zájmu: možnost zpětného doložení obsahu komunikace s klienty, vyřizování stížností, zajišťování kvality

       g) SLEDOVÁNÍ POMOCÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Subjekty údajů: osoby, které vstoupí do místností společnosti metaloBox

Účel zpracování údajů: ochrana života a zdraví zaměstnanců a jiných dotčených osob; ochrana peněžních toků realizovaných v sídle, v provozovnách či pobočkách společnosti metaloBox a dále ochrana zde uložených produktů, zařízení, elektroniky a jiných cenností větší hodnoty před poškozením a odcizením. Kamerový systém provozovaný pro tyto účely představuje bezpečnostní řešení sloužící předcházení nehod a protiprávního jednání vedoucího k poškození věcí a dále k tomu, aby bylo možné v rámci správního či soudního řízení poskytnout důkazy pro spáchání odhalených protiprávních činů.

Rozsah zpracovávaných údajů: obrazový záznam osob a jejich obličejů, sledované jednání

Právní titul zpracování: oprávněný zájem týkající se zaměstnanců společnosti metaloBox; souhlas, který Subjekt údajů dává tím, že jakožto třetí osoba vstoupí do místnosti společnosti metaloBox a zdržuje se v ní. Jako podklad pro informovaný souhlas slouží upozornění umístěná v daných místnostech.

Zpracovatel: Gemini-IT s.r.o., Had 1-3, Szekesfehervar, 8000 Maďarsko

Doba trvání zpracování: 14 (čtrnáct) dní po vyhotovení kamerových záznamů, pokud nebudou použity

Příjemci: úřady a soudy činné v přestupkovém či trestním řízení, jež tato řízení vedou

Ostatní: Popis oprávněného zájmu: ochrana osob a majetku. Společnost metaloBox rozmísťuje jednotlivé kamery na takové pozice a v takovém pozorovacím úhlu, aby to odpovídalo výše specifikovanému účelu ochrany osob a majetku. Pořizují se pouze obrazové záznamy, pořizovat zvukové záznamy pomocí těchto kamer není technicky možné. Přesné rozmístění kamer, popis jejich funkce, pozorovacích úhlů a událostí jimi zaznamenávaných jsou zakotvené v Pravidlech pro kamerový monitoring, vydaných společností metaloBox, která je možné po vstupu do místností metaloBoxu si po vyžádání prostudovat. Prohlížet pořízené záznamy a v nich zpětně dohledávat smí zaměstnanci firmy metaloBox, kteří k tomu mají příslušné oprávnění.

       i) UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ, ŘEŠENÍ SPORŮ, ÚŘEDNÍ ŘÍZENÍ

Subjekty údajů: osoby, vůči kterým společnost metaloBox uplatňuje nějaký nárok (např. odesílání výzev k zaplacení či inicivování zahájení soudního řízení za účelem vymáhání dlužné částky) či osoby, které uplatňují nějaký nárok vůči společnosti metaloBox; Subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s probíhajícím úředním řízením

Účel zpracování údajů: uplatnění a vymáhání pohledávek společnosti metaloBox; poskytnutí důkazů pro podložení stanoviska společnosti metaloBox v případě, že je vůči ní uplatňován nějaký nárok; plnění žádostí a výzev obdržených od nejrůznějších úřadů

Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další informace souvisejí s pohledávkou

Právní titul zpracování: oprávněný zájem, plnění povinností zakotvených v právních předpisech

Zpracovatel:

Doba trvání zpracování: do uplynutí osmi let od uzavření případu ve věci uplatnění nároku či pravomocného skončení řízení

Příjemci: právní zástupce (dle potřeby) příslušné úřady

Ostatní: Popis oprávněného zájmu: vymáhání pohledávek, uplatnění nároků, ochrana práv

       j) „SEZNAM ROBINSONŮ”

Subjekty údajů: osoby, které vznesou námitku proti tomu, aby byli oslovovány v rámci přímého marketingu

Účel zpracování údajů: předcházení protiprávního zpracování údajů

Rozsah zpracovávaných údajů: e-mailová adresa, telefonní číslo, jméno

Právní titul zpracování: oprávněný zájem

Zpracovatel: metaloBox Bohemia, s.r.o.

Doba trvání zpracování: do doby poskytnutí souhlasu

Ostatní: Popis oprávněného zájmu: zájem společnosti metaloBox vyhovět příslušným právním předpisům týkajícím se ochrany osobních údajů a dalším právním předpisům, resp. vyhovět žádosti Subjektu údajů, dovolávajícího se svého práva na informační sebeurčení

       k) KONTAKTNÍ OSOBY OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Subjekty údajů: kontaktní osoby obchodních partnerů

Účel zpracování údajů zajištění bezproblémové komunikace v rámci smluvních partnerství prostřednictvím kontaktních osob, k čemuž je nutné, aby společnost metaloBox znala osobní údaje těchto kontaktních osob

Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, název příslušné společnosti a případně i pracovní zařazení kontaktní osoby

Právní titul zpracování: oprávněný zájem

Zpracovatel: metaloBox Bohemia, s.r.o.

Doba trvání zpracování: doba účinnosti smlouvy, na základě které vzniklo obchodní partnerství resp. pokud v této smlouvě nebo na fakturách vystavených na jejím základě jsou uvedené nějaké osobní údaje, archivuje společnost metaloBox takové doklady na základě právních předpisů týkajících se účetních dokladů po dobu osmi let

Ostatní: Popis oprávněného zájmu: zajištění komunikace potřebné pro plnění smluv uzavřených s třetími osobami


5. Zpracování osobních údajů

5.1. Zpracovatelem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba či jakýkoli jiný orgán, který pro správce zpracovává osobní údaje. Zpracování osobních údajů neobnáší právo jakkoli rozhodovat o těchto údajích: zpracovatel pouze vykonává rozhodnutí správce ohledně jejich zpracování.

5.2. Osoby zpracovatelů a jejich úkoly byly popsány společností MetaloBox v rámci poskytnutí podrobných informací o zpracování osobních údajů podle jednotlivých činností.

5.3. (viz výše kapitola 4). Vzhledem k tomu, že by nebylo vhodné vyjmenovat v tomto informačním memorandu všechny zpracovatele, uvedeme zde pouze souhrnný seznam jimi nabízených služeb, využívaných společností metaloBox:

       a) přeprava

       b) poskytování webhostingu

       c) podpůrné IT služby

       d) služba rozesílání novinek a hromadných e-mailů

       e) zajištění firemního softwaru a dohledu nad ním

       f) příjem inzercí a jejich zprostředkování společnosti metaloBox

       (externí místa pro příjem inzercí)

       g) obchodní zástupci

       h) zajištění fakturačního softwaru a dohledu nad ním

       i) fakturace

       j) vedení účetnictví

5.4. V individuálních případech (akce apod.) může společnost metaloBox využít i dalšího zpracovatele (další zpracovatele), o jehož osobě (o jejichž osobách) poskytne informace v příslušných účastnických podmínkách.

5.5. Zpracovatel nesmí v souvislosti se zpracováním osobních údajů přijímat žádná zásadní rozhodnutí, osobní údaje, které mu byly zpřístupněny smí zpracovávat pouze tak, jak mu to nařídí společnost metaloBox, nesmí je zpracovávat pro vlastní potřeby a je povinen je archivovat a uchovávat v souladu s dispozicemi, obdrženými od společnosti metaloBox.


6. Zpřístupnění osobních údajů dalším příjemcům

6.1. Jednotlivé kategorie zpřístupnění osobních údajů i příjemce těchto údajů uvedla společnost metaloBox v rámci popisu zpracování osobních údajů podle jednotlivých činností.

6.2. Společnost metaloBox může dále v rámci skupiny podniků na základě svého oprávněného zájmu (např. vytváření evidencí pro administrativní účely, které jsou jednotné pro celou skupinu) zpřístupnit osobní údaje níže uvedeným podnikům, patřícím do této skupiny:

metaloBox Bohemia s.r.o.               8000                         SZEKESFEHERVAR                            Had u. 1-3.

METALOBOX D.O.O                         40000                        ČAKOVEC                                           Dr. Ivana Novaka 38

metaloBox d.o.o.                                9000                        MURSKA SOBOTA                            Obrtna ulica 28

METALOBOX GMBH                           1300                        WIEN-FLUGHAFEN                           Office Park 1. Top B02

METALOBOX ROMÂNIA, SRL        310058                        ARAD                                                  Str.Dorobantilor, nr.78, et.1, birou 6, jud. Arad

metaloBox ROM-SUD SRL             520033                       SFANTU GHEORGHE                        Str. Părâului, Nr. 6 Jud. Covasna

Informujeme Vás, že účely a nástroje zpracování osobních údajů v rámci skupiny podniků MetaloBox Bohemia, s.r.o. stanovuje společnost metaloBox. Skupina podniků MetaloBox tvoří ve smyslu ustanovení GDPR skupinu podniků, ve které je společnost metaloBox řídícím podnikem a ostatní členy skupiny řízenými podniky.

6.3. Osobní údaje týkající se Subjektu údajů lze zpřístupnit třetím stranám, které v částečně či plné míře odkoupí obchodní podíl či službu patřící metaloBoxu (právní nástupnictví ve věci správy osobních údajů). V takovém případě mohou být osobní údaje předány dál, a to v rozsahu, který je adekvátní vzhledem k příslušné transakci. K takovému zpřístupnění osobních údajů třetím stranám není zapotřebí předchozí souhlas Subjektu těchto údajů, společnost metaloBox však tomuto Subjektu údajů poskytne předem informace o chystaném předání údajů, které se jej týkají a pokud s tím nebude souhlasit, nebudou tyto údaje nikomu poskytnuty.

6.4. Subjekt údajů může v případě automatizovaného zpracovávání osobních údajů prováděného na základě jeho souhlasu či na základě plnění smlouvy požádat společnost metaloBox o to, aby osobní údaje, které jí byly Subjektem údajů sděleny, zpřístupnila nějakému jinému správci mimo metaloBox, a to v běžně používané, strukturované a strojově čitelné formě, je-li to technicky proveditelné; v takovém případě Subjekt údajů sdělí společnosti metaloBox údaje o příjemci-zpracovateli, nezbytné k požadovanému předání jeho osobních údajů. Nastanou-li nějaké překážky, kvůli kterým nebude možné vyhovět žádosti Subjekt údajů ve věci předání jeho osobních údajů, bude o tom v rozumné lhůtě společností metaloBox vyrozuměn.

6.5. Společnost metaloBox je oprávněna a zároveň povinna předat příslušným úřadům veškeré osobní údaje, které má k dispozici a které vhodným způsobem uchovává, pokud povinnost poskytnout tyto údaje je zakotvena v nějakém právním předpise, či je pravomocně nařízená nějakým orgánem.

6.6. Za takové zpřístupnění osobních údajů, resp. za následky, které z něj vyplývají společnost metaloBox nenese odpovědnost.

7. Zpřístupnění osobních údajů příjemcům ze třetích zemí

7.1. Společnost metaloBox nezpřístupňuje osobní údaje zpracovatelům se sídlem ve třetích zemích (tj. mimo členské státy EHS).

7.2. Společnost metaloBox může v některých případech využít služeb zpracovatele se sídlem ve třetích zemích. Společnost metaloBox například využívá za účelem rozesílání hromadných novinek služeb společnosti The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308), která je poskytovatelem platformy MailChimp. Tato platforma je provozována v souladu s ujednáním Privacy Shield (tzv. bezpečnostního štít), podepsaném v roce 2016, které umožnuje legální předávání dat mezi správci a zpracovateli osobních údajů v Evropě a USA.

8. Zabezpečení osobních údajů

8.1. Společnost metaloBox zajištuje bezpečnost osobních údajů v souladu s příslušnými předpisy o jejich ochraně.

8.2. V rámci opatření sloužící bezpečnosti osobních údajů zavádí společnost metaloBox především taková technická a organizační opatření a stanovuje taková procesní pravidla, která zabrání neoprávněnému přístupu ke zpracovávaným osobním údajům, jejich neoprávněnému pozměnění, zpřístupnění, zveřejnění či smazání, jejich náhodnému zničení či poškození a tomu, aby se v důsledku změny aplikované techniky staly nedostupnými.

8.3. Při stanovování a přijímání opatření sloužících bezpečnosti osobních údajů společnost metaloBox vždy bere v úvahu současný vývojový stav techniky. Z několika způsobů zpracovávání osobních údajů vybírá pokaždé ten, který je schopen zajistit jejich ochranu na vyšší úrovni, kromě případů, kdy by to pro ni znamenalo neúměrnou zátěž. Tyto nároky uplatňuje společnost metaloBox i vůči zpracovatelům.

8.4. Společnost metaloBox se zavazuje k tomu, že všechny strany, kterým bude zpřístupňovat osobní údaje, vyzve k plnění výše uvedených závazků. Pokud však poskytne osobní údaje nějakému příjemci zákonným způsobem, nenese odpovědnost za škody způsobené tímto příjemcem.

8.5. Všichni zaměstnanci společnosti metaloBox jsou (na základě pracovního či jiného právního poměru) povinni provádět zpracování osobních údajů a dodržovat při tom výše uvedené zásady pro jejich bezpečnost.

9. Práva Subjektu osobních údajů ohledně jejich zpracování

9.1. Subjekt údajů má možnost prostřednictvím kontaků uvedených v tomto informačním memorandu kdykoli požádat o poskytnutí informací o zpracování osobních údajů, které se jej týkají, žádat o opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování či vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů. Subjekt údajů má dále právo na přenositelnost svých osobních údajů.

9.2. Společnost metaloBox poskytne Subjektu údajů, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do jednoho měsíce od obdržení jeho výše specifikované žádosti, informaci o opatřeních přijatých v reakci na tuto žádost. Případě nutnosti, s ohledem na složitost a počet obdržených žádostí, může být měsíční lhůta na vyřízení prodloužena o další dva měsíce. O jejím prodloužení informuje společnost metaloBox žadatele do jednoho měsíce od obdržení žádosti, s uvedením důvodu prodloužení. Pokud Subjekt údajů podá žádost v elektronické formě, poskytnou se mu informace, pokud možno, též v elektronické formě, nepožádá-li o jiný způsob. V případě, že budeme mít za to, že není nutné v reakci na jeho žádost přijmout žádné opatření, informujeme ho bezodkladně, avšak nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu či žádat o soudní ochranu.

9.3. Žádosti se vyřizují bezplatně, avšak v případě, že nějaká žádost je jednoznačně neopodstatněná, či „přehnaná“ (především kvůli její opakující se povaze), může společnost metaloBox účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů vzniklých v souvislosti s vyřízením dané žádosti či může její vyřízení odepřít.

9.4. V případě důvodných pochybností týkajících se totožnosti Subjektu údajů podávajícího žádost mohou být za účelem ověžení jeho totožnosti, požadovány po něm další informace.

9.5. Na požádání musí společnost metaloBox sdělit Subjektu údajů, zda jsou či nejsou zpracovávány osobní údaje, které se jej týkají, a pokud je tomu tak, Subjekt údajů má právo na přístup k těmto osobním údajům zpracovávaným společností metaloBox a má právo být informován o účelech zpracování těchto údajů, jejich kategoriích, příjemcích, kterým byly nebo budou zpřístupněny, kategoriích těchto příjemců, plánované době, po kterou budou uloženy, kritériích použitých ke stanovení této doby a zdroji získání těchto jeho osobních údajů.

9.6. Na požádání poskytne společnost metaloBox Subjektu údajů kopii zpracovávaných osobních údajů, které se jej týkají. Za další kopie požadované Subjektem údajů je možné účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Pokud Subjekt údajů podá žádost v elektronické formě, poskytnou se mu informace v elektronické formě, která se běžně používá, nepožádá-li o jiný způsob.

9.7. Subjekt údajů má právo žádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se jej týkají a také má právo na doplnění svých údajů, pokud jsou neúplné.

9.8. Subjekt údajů má dále právo žádat, aby společnost metaloBox vymazala jeho osobní údaje, pokud

       a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány;

       b) Subjekt údajů odvolal svůj souhlas s jejich zpracováním a pro zpracování neexistuje žádný další právní titul;

       c) platí podmínky pro jejich výmaz, zakotvené v bodě 9.13 ;

       d) byly zpracovávány protiprávně;

       e) musí být vymazány z důvodu splnění nějaké zákonné povinnosti vztahující se na společnost metaloBox;

       f) je Subjekt údajů nezletilou osobou mladší 16 let.

9.9. Společnost metaloBox vymaže v reakci na výše specifikovanou žádost příslušné osobní údaje, kromě případů, kdy je jejich další zpracování nezbytné

       a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

       b) z důvodu splnění právní povinnosti je zpracovávat, vztahující se na společnost metaloBox;

       c) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

9.10. Na žádost Subjektu společnost metaloBox omezí zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud

       a) Subjekt údajů popírá přesnost těchto osobních údajů – v takovém případě bude omezení trvat do doby, než správce ověří přesnost osobních údajů;

       b) je zpracování těchto osobních údajů sice protiprávní, avšak a Subjekt údajů jejich výmaz odmítá a žádá místo toho jen o omezení zpracování;

       c) společnost metaloBox již tyto osobní údaje pro dané účely zpracování nepotřebuje, avšak Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

       d) Subjekt údajů vznese podle bodu námitku proti zpracování těchto osobních údajů – v takovém případě bude omezení jejich zpracování trvat do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů.

9.11. Pokud se zpracování osobních údajů omezí na základě toho, co bylo výše popsáno, mohou být tyto údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze se souhlasem Subjektu údajů, kterého se týkají anebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby či důležitého veřejného zájmu Unie, resp. některého členského státu. O zrušení omezení zpracování bude Subjekt údajů, který o toto omezení požádal, vždy předem informován.

9.12. O opravě nebo výmazu osobních údajů či omezení jejich zpracování společnost metaloBox vyrozumí Subjekt údajů, kterého se tyto údaje týkají, a dále všechny příjemce, jimž je zpřístupnila, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné, či to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud je společnost metaloBox povinna vymazat osobní údaje, které zveřejnila, podnikne včetně technických opatření přiměřené kroky (s ohledem na dostupnou technologii a na náklady provedení) k tomu, aby informovala zpracovatele těchto údajů o tom, že je Subjekt údajů, kterého se týkají, žádá o výmaz jejich kopií, replikací i odkazů na ně.

9.13. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají,

a) pokud se zpracování provádí na základě oprávněného zájmu; v takovém případě nebudou jeho osobní údaje dála zpracovávány, kromě případů kdy se prokáží závazné oprávněné důvody pro jejich zpracování, převažující nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, či související s určením, výkonem nebo obhajobou právních nároků.

b) pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu nebo v souvislosti s ním; v takovém případě již nebudou osobní údaje pro tyto účely dál zpracovávány.

Body 9.2-9.4. jsou směrodatné i pro případ vznesení námitky.

9.14. V rámci výkonu práva na přenositelnost může Subjekt údajů požádat společnost metaloBox o sdělení osobních údajů, které se jej týkají, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, je-li to technicky proveditelné, může tyto údaje předat jinému správci či požádat o to, aby byly v souladu s bodem 6.4. předány jinému správci přímo společností metaloBox.

9.15. V případě, že společnost metaloBox nevyhoví výše specifikované žádosti Subjektu údajů, informuje jej bezodkladně, avšak nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření.

9.16. Pokud máte jako Subjekt údajů za to, že v důsledku zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, došlo k porušení Vašich práv, prosíme sdělte svoji stížnost společnosti metaloBox prostřednictvím některého z níže uvedených kontaktů.

9.17. Nezávisle na tom, jestli vyrozumíte společnost metaloBox o porušení práv, se můžete obrátit i na dozorový úřad. Pokud se tak rozhodnete, můžete podat oznámení dozorovému úřadu, jehož kontakt je uveden zde:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Korespondenční adresa: Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7

Telefon:+420 234 665 800

Fax: +420 234 665 444

E-mail: posta@uoou.cz

9.18. Pokud zjistíte, že se zpracování osobních údajů děje protiprávním způsobem, můžete též podat žalobu na zahájení občanskoprávního sporného řízení. Ve sporných řízeních rozhodují soudy. Žalobu můžete podat u soudu místně příslušného podle Vašeho bydliště. Zde najdete odkaz se seznamem soudů, včetně kontaktních údajů: http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx

10. Změny provedené v informačním memorandu zveřejňujeme na našich webových stránkách. Zpracování osobních údajů se musí provádět vždy v souladu s aktuálně platnou verzí informačního memoranda, a to i v případě, že v době, kdy se Subjekt údajů zaregistroval či uváděl své osobní údaje, byla v platnosti ještě jeho předchozí verze.


11. Kontaktní údaje

11.1. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky či chcete vznést nějaký požadavek v souvislosti s tímto informačním memorandem, případně podat stížnost nebo uplatnit svá práva zakotvená v bodě 10, můžete nás kontaktovat na některém z následujících kontaktů:

Název: metaloBox Bohemia, s.r.o.

E-mail: info@metalobox.cz

Telefon: +420 777 910 545

Sídlo: Mariánské nám. 6, Znojmo 669 02

Číslo v OR: 27697428

DIČ: CZ27697428


12. Účinnost

Toto informační memorandum vstupuje v účinnosti 25. května 2018 a od tohoto data je nutné se jím řídit.


PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Co jsou cookies?

Cookies jsou bezpečné textové soubory, ukládané na Váš počítač či mobilní zařízení webovými stránkami, které navštívíte. Tyto stránky je používají k rozlišení Vaší přítomnosti a identifikaci úkonů, které na nich provádíte, s cílem, aby Vaše další návštěvy mohly být automaticky „šité na míru” podle Vašich preferencí. Při návštěvě webových stránek společnosti metaloBox se může stát, že náš server uloží soubory cookies na Váš počítač. Prohlížeč Vás může vyzvat k souhlasu s uložením takových souborů, kromě případů, že je nastaven tak, že se jejich ukládání automaticky povoluje.

Proč používáme cookies?

Cookies slouží především k poskytování služeb našim klientům. Pomáhají zvyšovat relevanci stránek společnosti metaloBox a zrychlovat jejich interakci s uživateli.

Používáním cookies Vám nabízíme:

• rychlejší a jednodušší přístup k veškerým obsahům,

• sledování položek vložených do nákupního košíku,

• zkoumání vzorců návštěvnosti a sledování chování a preferencí návštěvníků, což nám umožňuje vylepšovat naše stránky,

• možnost sdílení našich webových stránek na stránkách sociálních médií.

Váš souhlas

Používáním našich webových stránek a prohlížením jejich obsahu dáváte souhlas k tomu, abychom v souladu s našim informačním memorandem používali cookies. Pokud s jejich používáním nesouhlasíte, máte možnost je zakázat. Mějte však na paměti, že pokud používání cookies zakážete, nebudou naše webové stránky fungovat optimálním způsobem.

Důležité upozornění v souvislosti s cookies: cookies ani údaje získané pomocí nich neprodáváme třetím stranám.

Společnost metaloBox používá na těchto stránkách tři typy cookies:

 1. Nezbytně nutné cookies

 2. Výkonnostní cookies

1.

Typ cookies: Nezbytně nutné cookies

Funkce: Tyto cookies umožňují navigaci na našich webových stránkách, resp. možnost používání funkcí nabízené těmito stránkami.

Sbírají se osobní údaje: Ano, ale... shromažďované údaje ukládáme pouze na přechodnou dobu.

2.

Typ cookies: Výkonnostní cookies

Funkce: Tyto cookies nám umožňují pochopit, jakým způsobem návštěvníci používají naše webové stránky a můžeme pak díky tomu zlepšovat fungování těchto stránek a měnit typ nabízených obsahů. Tyto služby pro nás zajišťují většinou nezávislé monitorovací a výzkumné agentury („třetí strany“). Cookies, které vytvářejí tyto agentury, se nazývají „cookies třetích stran“.

Sbírají se osobní údaje: Ano, ale shromažďované údaje slouží pouze k identifikaci počítače, nikoli Vaší totožnosti. Agregace údajů se provádí anonymizovaně.

Možnost zakázat cookies

Pokud si nepřejete, aby se Vašem počítači ukládaly cookies, můžete jejich používání zakázat pomocí Vašeho prohlížeče. Mějte však na paměti, že pokud používání cookies zakážete, může se stát, že naše ani jiné webové stránky nebudou fungovat optimálním způsobem.